วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง “การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่ยั่งยืน”


วันที่ 13 มิ.ย.56  คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการท่องเที่ยวและปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ และปัญหาการท่องเที่ยว ได้จัดเสวนา เรื่อง การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่ยั่งยืนขึ้นที่โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและแผนบูรณาการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน และมี นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาฯ  โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และภาคประชาชน ทั้งจากส่วนกลาง และในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวนมาก
พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการท่องเที่ยว และปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ และปัญหาของการท่องเที่ยว กล่าวถึงการจัดเสวนาฯ ดังกล่าวว่า ด้วยภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ ได้อย่างมหาศาล ประกอบกับในปัจจุบันพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว อันนำไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลตามมาเป็นจำนวนมาก อาทิการก่อสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำบริเวณชายหาด การตั้งร่ม เตียงผ้าใบที่ไม่เป็นระเบียบ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ที่สร้างความรำคาญในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลโดยไม่ผ่านการบำบัด การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เมื่อซื้อสินค้าและบริการ รถรับจ้างสาธารณะจอดไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้ทัศนียภาพบริเวณแหล่งท่องเที่ยวไม่สวยงามตา และส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศตามมา อันอาจทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่ประทับใจและไม่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีก             
คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา จึงกำหนดจัดโครงการเสวนา เรื่อง การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม เพื่อสามารถรองรับการจัดกิจกรรมสำคัญในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในอันที่จะเป็นการดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเกิดความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนนางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา กล่าวเสริมว่า ทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ อันจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเกิดความเติบโตอย่างยั่งยืน จังได้จัดการเสวนา ดังกล่าวขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากจากทุกฝ่ายเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และนำไปสู่การสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่จะสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ เป็นจำนวน 2 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ.2558
ขณะที่นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวทางรัฐบาลได้มุ่งในเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยว ในเรื่องคุณภาพของนักท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของรัฐบาล โดยมองว่าประเทศไทยในบางพื้นที่ควรมุ่งหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวในระดับ ไฮเอ็นเพื่อที่จะให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากขึ้น พร้อมทั้งความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็เป็นจังหวัดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้รัฐบาลก็พยายามมุ่งหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 
สำหรับจังหวัดภูเก็ต ปัญหาด้านการท่องเที่ยว จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าภูเก็ต 7 ล้านคนเศษ และเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยอีก 3 ล้านคนเศษ รวมแล้วประมาณ 10 ล้านคนเศษ และมีรายได้เข้าภูเก็ต 3 หมื่นกว่าล้านบาทต่อปีจากนักท่องเที่ยวคนไทย และเกือบ 2 แสนล้านจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ มีจำนวนเที่ยวบินสู่ภูเก็ต บินตรงในประเทศ 305 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างประเทศ 336 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  
จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ความไม่เพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ปัญหาจราจรคับคั่งในพื้นที่เมือง และชายหาด ปัญหาผังเมือง และการพัฒนาพื้นที่/กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างไร้รูปแบบและทิศทาง ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชายหาดและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปัญหาขยะและน้ำเสีย ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ปัญหาการหลอกลวง การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ปัญหาความไม่เพียงพอของมัคคุเทศก์ ปัญหาการบูรณาการ และเอกภาพในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เป็นต้น 
ดังนั้นประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปี 2556 เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 จะต้องเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แก้ปัญหาด้านความปลอดภัย การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพื่อความรวดเร็วด้านการอำนวยความสะดวก ของ ตม.และต้องสร้างมาตรฐานด้านสินค้าและบริการให้เกิดขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางกระทรวงมีแผนที่จะผลักดันการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป